Trợ cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp

Các cơ quan cấp liên bang, tiểu bang và địa phương cung cấp  hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp để giảm bớt tác động của tình trạng khẩn cấp do quốc gia và/hoặc tiểu bang ban bố.

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 2 năm 2020, một số hỗ trợ tài chính sẽ được miễn thuế tại Washington. Những doanh nghiệp nhận được các khoản tiền này không cần phải báo cáo hoặc nộp thuế tiêu thụ và nghề nghiệp (Business & Occupation tax, B&O), thuế tiêu thụ bán lẻ hoặc thuế tiện ích công cộng đối với các khoản trợ cấp được mô tả dưới đây.

Cần đáp ứng những yêu cầu nào để được miễn thuế?

 • Tuyên bố chính thức về một trong những trường hợp sau:
  • Tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng Thống Hoa Kỳ ban bố.
  • Tình trạng khẩn cấp tiểu bang do Thống Đốc Washington ban bố.
 • Hỗ trợ do một tổ chức chính quyền liên bang, bộ lạc, tiểu bang hoặc địa phương cung cấp.
 • Khoản trợ cấp được thiết lập rõ ràng để giải quyết các tác động của tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Những loại hỗ trợ nào đủ điều kiện được miễn thuế? 

 • Các khoản trợ cấp nhận được trực tiếp từ một tổ chức chính phủ.
 • Các khoản trợ cấp nhận được thông qua một tổ chức phi chính phủ được một tổ chức chính phủ ủy quyền để phân phối nguồn vốn.
 • Giảm nợ bởi một tổ chức tư nhân nhận được lợi ích tài chính trực tiếp, bao gồm cả việc nhận vốn, từ một tổ chức chính phủ cho mục đích này.

Những loại thu nhập nào không đủ điều kiện được miễn thuế? 

 • Số tiền nhận được theo hợp đồng mua sắm để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.
 • Số tiền nhận được để sản xuất, khai thác hoặc bán sản phẩm trên cơ sở từng mặt hàng.
 • Số tiền nhận được dựa trên số lượng, khối lượng hoặc trọng lượng của sản phẩm được bán hoặc vận chuyển.
 • Số tiền nhận được từ trợ cấp sản xuất.

Lưu ý: Hướng dẫn này không áp dụng cho các khoản thanh toán trả trước hoặc trả nhanh nhận được trong ngành y tế và phải hoàn trả cho công ty bảo hiểm nếu không thu được. Những khoản tiền này cần phải được báo cáo và có thể sẽ phải chịu thuế B&O tại thời điểm nhận được.

Tôi có thể yêu cầu hoàn tiền không? 

Quý vị sẽ không thể yêu cầu hoàn trả số tiền thuế mà quý vị đã thanh toán cho thu nhập từ trợ cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp trước ngày 19 tháng 2 năm 2021. Ngoài ra, quý vị sẽ không thể sửa đổi tờ khai thuế gián thu của mình để loại bỏ bất kỳ khoản thu nhập từ trợ cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp nào mà quý vị đã báo cáo nếu quý vị đã nộp  khoản thuế đến hạn đối với thu nhập đó  trước ngày 19 tháng 2 năm 2021. Dự Luật Hạ Viện Thay Thế 1095  chỉ cho phép  hoàn trả những khoản thuế đã được nộp vào hoặc sau ngày 19 tháng 2 năm 2021.

Thuế tiêu thụ bán lẻ phải trả khi mua hàng

Không áp dụng miễn thuế cho trường hợp mua hàng hóa và dịch vụ bán lẻ bằng quỹ hỗ trợ khẩn cấp. Những giao dịch mua này vẫn phải chịu thuế tiêu thụ bán lẻ và/hoặc thuế sử dụng. 

Nếu quý vị có thắc mắc về bất kỳ hỗ trợ tài chính khẩn cấp cụ thể nào mà quý vị nhận được, hãy gửi yêu cầu đưa ra quy định về thuế.

Để biết thông tin về khả năng chịu thuế của thu nhập từ trợ cấp cho các mục đích khác, vui lòng xem bài viết về Chủ Đề Thuế của chúng tôi có tiêu đề Grant income (Thu nhập từ trợ cấp).

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo SHB 1095, Chương 4, Luật 2021.